കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quackery+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വാകറി
   • പിട്ട്‌
  • നാമം :Noun

   • പിത്തലാട്ടം
   • മുറിവൈദ്യം
   • മിഥ്യാഭിമാനം
   • പൊട്ടവൈദ്യം
   • വ്യാജചികിത്സ
   • പൊട്ടവൈദ്യം
X