കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quadra+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വാഡ്റ
  • നാമം :Noun

   • തറ
   • പീഠത്തറ
   • സമചതുരചട്ടം
X