കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quadrangle+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അങ്കണം
   • ചതുര്‍ഭുജം
   • ചതുഷ്‌കോണം
   • ചതുഷ്കോണം
   • ചതുര്‍ഭൂജം
   • നാലുകെട്ട്
X