കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quadrant+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വാഡ്രൻറ്റ്
   • ഈ ആകൃതിയിലുള്ള വസ്‌തുവോ ഉപകരണമോ
   • വൃത്തപാദം
  • നാമം :Noun

   • ചതുര്‍ത്ഥാംശം
   • നാലിലൊരുപങ്ക്‌
   • നാലിലൊരുപങ്ക്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • വൃത്തത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന്‌
   • വൃത്തത്തിന്‍റെ നാലിലൊന്ന്
X