കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quadraphonic+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • വിശേഷണം :Adjective

      • നാലുദിശകളില്‍ നിന്നുവരുന്ന ശബ്‌ദത്തെസംബന്ധിച്ച
      • നാലുദിശകളില്‍ നിന്നുവരുന്ന ശബ്ദത്തെസംബന്ധിച്ച
X