കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quadraphony+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • നാലുദിശകളില്‍ നിന്നുവരുന്ന ശബ്‌ദം
      • നാലുദിശകളില്‍ നിന്നുവരുന്ന ശബ്ദം
X