കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quadrilateral+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ചതുര്‍ഭുജം
   • ചതുര്‍ക്ഷേത്രം
   • ചതുഷ്കോണാകൃതി
  • നാമം :Noun

   • ചതുരം
   • ചതുഷ്‌ക്കോണാകൃതി
   • ചതുര്‍ഭുജക്ഷേത്രം
  • വിശേഷണം :Adjective

   • നാലുവശമുള്ള
   • ചതുര്‍ബുജമായ
   • ചതുര്‍ഭുജമായ
   • ചതുര്‍ഭുജമുളള
X