കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quadrillion+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • ക്വാഡ്രില്ല്യന്‍
      • ഇരുപത്തഞ്ചുസ്ഥാനമുള്ള ഒരു സംഖ്യ
X