കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quadriplegic+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ക്വാഡ്രപ്ലീജിക്
    • നാമം :Noun

      • ഇരു കൈകാലുകളും തളര്‍ന്ന വ്യക്തി
X