കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quadrumana+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • കൈകള്‍പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കാലുകളുള്ള സസ്തനിവര്‍ഗ്ഗം
X