കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quadruped+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • നാലുകാലുള്ള സസ്‌തനപ്രാണി
   • നാല്‍ക്കാലി
   • നാലുകാലുകളുള്ള ജീവി
   • ചതുഷ്‌പദം
   • നാല്ക്കാലി മൃഗം
X