കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quagmire+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വാഗ്മൈർ
   • പ്രതിസന്ധിഘട്ടം
   • ചെളിക്കുണ്ട്‌
   • ചെളിക്കുണ്ട്
  • നാമം :Noun

   • ചതുപ്പുനിലം
   • ചതുപ്പുപ്രദേശം
   • ചളിനിലം
X