കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quaintly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വേൻറ്റ്ലി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • സ്‌പഷ്‌ടമായി
   • അപൂര്‍വ്വമായി
X