കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quaker+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വേകർ
  • നാമം :Noun

   • സുഹൃത്‌ സംഘം എന്ന ക്രിസ്‌തീയ സഭയിലെ അഗം
 2. Quakers meting+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ക്വേകര്‍ സമ്മേളനം
   • രഹസ്യസമ്മേളനം
X