കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quarter-day+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • മുമ്മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ കണക്കുകള്‍ തീര്‍ക്കേണ്ടുന്ന ദിവസം
X