കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quarterstaff+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ദണ്‌ഡ്‌
  • നാമം :Noun

   • മുച്ചാണ്‍വടി
   • ദണ്‌ഡായുധം
   • ദണ്ധ്
   • ദണ്ധായുധം
X