കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quarto+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വോർറ്റോ
  • നാമം :Noun

   • പുസ്‌തകം
   • നാലായി മടക്കിയ വലിപ്പമുള്ള പുസ്‌തകം
   • നാലായിമടക്കിയ കടലാസ്‌
   • പുസ്തകം
   • നാലായിമടക്കിയ കടലാസ്
X