കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quartz+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വോർറ്റ്സ്
  • നാമം :Noun

   • സ്‌ഫടികം
   • വെങ്കല്ല്‌
   • സിലിക്ക
   • സ്ഫടികം
   • സ്ഫടികക്കല്ല്
   • സിലിക്കവെങ്കല്ല്
   • വെള്ളാരന്‍കല്ല്
   • വെങ്കല്ല്
X