കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quasar+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വേസാർ
  • നാമം :Noun

   • നക്ഷത്രസദൃശവസ്‌തു
   • ക്വാസര്‍
X