കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quasi historical+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വാസി ഹിസ്റ്റോറികൽ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ചരിത്രം പോലെയിരിക്കുന്ന
   • അര്‍ധചരിത്രസ്വാഭവമുള്ള
X