കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quasquicentennial+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം
  • വിശേഷണം :Adjective

   • നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം തികഞ്ഞ
X