കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quaternary+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വാറ്റർനെറി
  • നാമം :Noun

   • നാലാംഘട്ടം
   • ഭൌമ പരിണാമത്തില്‍ സുമാര്‍ 2.85 ദശലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം
X