കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Queasy+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വീസി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഓക്കാനം വരുത്തുന്ന
   • എളുപ്പം കോപിക്കുന്ന
   • രോഗാതുരനായ
   • ആതുരചിത്തനായ
   • രോഗാതുരനായ
 2. Queasiness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വീസീനസ്
   • മനസ്സാക്ഷി ക്കുത്ത്‌
  • നാമം :Noun

   • വിരക്തി
X