കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Queen over+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ക്വീൻ ഔവർ
    • ക്രിയ :Verb

      • വലിയ ആളായി നടിക്കുക
X