കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Queen-dowager+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • രാജവിധവ
    • നാമം :Noun

      • വിഭര്‍ത്തൃകാരാജ്ഞി
X