കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Queen-like+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • പഴകിയ വാര്‍ത്ത പറയുന്നയാളോട്‌ പറയുന്നത്‌
    • വിശേഷണം :Adjective

      • രാജ്ഞിയെപ്പോലുള്ള
X