കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quill+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വിൽ
  • നാമം :Noun

   • തൂലിക
   • പേന
   • തൂവല്‍
   • എഴുതുന്ന തൂവല്‍
   • പൊള്ളത്തൂവല്‍ത്തണ്ട്‌
   • മുള്ളന്‍ പന്നിയുടെ മുള്ള്‌
   • തൂവല്‍പേന
   • പുല്ലാംകുഴല്‍
   • നൂല്‍ചുറ്റാനുള്ള ചെറുകുഴല്‍
   • പന്നിമുള്ള്
 2. Quill-driver+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • സാഹിത്യകാരന്‍
   • ഗുമസ്‌തന്‍
   • തൂലികത്തൊഴിലാളി
 3. Quill-pen+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • തൂവല്‍പേന
X