കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quinary+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • ഒരു ക്രമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിലോ അഞ്ചാമതായി വരുന്നത്
X