കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quininism+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ജ്വരഹരിത്വം
 2. Quinine+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വൈനൈൻ
   • ക്വയിനാ
   • ക്വയിനാവ്
  • നാമം :Noun

   • ജ്വരഹരി
   • ക്വയിനാവ്‌
   • ഒരു ഔഷധം
X