കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quinquagenarian+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • അമ്പതു വയസ്സുള്ള വ്യക്തി
      • അമ്പതിന്റെയും അറവതിന്റെയും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വ്യക്തി
X