കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quinque+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • അഞ്ച്‌
  • നാമം :Noun

   • പഞ്ച
 2. Quinque capsular+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • അഞ്ചു വിത്തറകളുള്ള
X