കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quintal+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ക്വിൻറ്റൽ
    • നാമം :Noun

      • ശതത്തൂക്കം
X