കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quintet+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വിൻറ്റെറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • ഗായകപഞ്ചകം
   • വാദ്യപഞ്ചകം
   • അഞ്ചുചേര്‍ന്ന നിബന്ധം
X