കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quintuple+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വിൻറ്റൂപൽ
  • ക്രിയ :Verb

   • പഞ്ചഗുണമായ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • അഞ്ചിരട്ടിയായ
   • അഞ്ചു മടങ്ങായ
   • അഞ്ചുഭാഗമായ
X