കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quire+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വൈർ
  • നാമം :Noun

   • ഗായകന്‍
   • ഇരുപത്തിനാല്‍ പാളി കടലാസ്‌
   • സംഗീതഗണം
X