കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quirky+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വർകി
   • വിചിത്രസ്വഭാവമുള്ള
  • വിശേഷണം :Adjective

   • വിലക്ഷണശീലമുള്ള
X