കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quit ones claim+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ക്വിറ്റ് വൻസ് ക്ലേമ്
    • ക്രിയ :Verb

      • ഒരാളുടെ അവകാശം വേണ്ടെന്ന്‌ വയ്‌ക്കുക
X