കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quit oneself well+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ക്വിറ്റ് വൻസെൽഫ് വെൽ
    • ക്രിയ :Verb

      • നന്നായി പെരുമാറുക
X