കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quite good+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ക്വൈറ്റ് ഗുഡ്
      • വളരെ നല്ലത്‌
X