കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quite happy+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ക്വൈറ്റ് ഹാപി
    • വിശേഷണം :Adjective

      • വളരെ സന്തോഷിച്ച
X