കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quite something+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ക്വൈറ്റ് സമ്തിങ്
    • നാമം :Noun

      • വളരെ നല്ലരീതിയില്‍ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്ന കാര്യം
X