കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quittance+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • കടം വീട്ടല്‍
   • വിടുതല്‍
   • വീട്ടല്‍
   • മുക്തി
   • ഒഴിവ്‌
  • ക്രിയ :Verb

   • തിരിച്ചുകൊടുക്കല്‍
X