കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quiverish+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • വിറയ്‌ക്കുന്ന
   • കുലുങ്ങുന്ന
   • കിടുകിടുക്കുന്ന
X