കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quodlibetically+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • നേരമ്പോക്കായി
 2. Quodlibet+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • വാദവിഷയം
   • പ്രശ്‌നം
X