കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quokka+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • പൂച്ചയുടെ അത്ര വലുപ്പം വരുന്ന സസ്യഭുക്കായ ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ജീവി
X