കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quondam+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • മുമ്പത്തെ
    • വിശേഷണം :Adjective

      • പണ്ടത്തെ
X