കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quota+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വോറ്റ
  • നാമം :Noun

   • അംശം
   • ഭാഗം
   • പങ്ക്‌
   • വീതം
   • ആനുപാതികമായ പങ്ക്‌
   • നിശ്ചിതവീതം
   • പങ്ക്
   • നിശ്ചിത വീതം
X