കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quotable+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വോറ്റബൽ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഉദ്ധരിക്കത്തക്ക
   • ഉദ്ധാരണയോഗ്യമായ
   • എടുത്തുപറയാവുന്ന
   • ഉദ്ധാരണയോഗ്യമായ
X