കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Quotation mark+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്വോറ്റേഷൻ മാർക്
  • നാമം :Noun

   • ഉദ്ധരണി ചിഹ്നം
   • ഇടുകുറി
 2. Quotation-marks+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ഉദ്ധരണിചിഹ്നം
X