കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Quoth+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • പറഞ്ഞു
      • മൊഴിഞ്ഞു
      • ചൊല്ലി
X